CZK
Váš nákupní košík:
 
 
 

(dále též jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“)
uzavřené v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

 1. Vymezení pojmů
 2. Úvodní ustanovení
 3. Kupní smlouva
 4. Pravidla a podmínky poskytování služby e-shop
 5. Doručování zboží
 6. Zpracování údajů Prodávajícím
 7. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s kupní smlouvou), nárok na náhradu škody
 8. Platební podmínky
 9. Závěrečná ustanovení

1. Vymezení pojmů

1.1.
Bezhotovostní převod je úhrada kupní ceny na účet uvedený na příslušné faktuře.

1.2.
Internetový obchod nebo též e-shop je aplikace provozovaná Prodávajícím na Internetové doméně www.adler.info, pomocí které Prodávající nabízí výrobky a služby k prodeji blíže neurčenému okruhu subjektů.

1.3.
Kupní cena je cena zboží specifikovaná v kupní smlouvě.

1.4.
Kupní smlouva je Prodávajícím potvrzená objednávka; Prodávající potvrdí objednávku v souladu s článkem 3.1. VOP.

1.5.
Kupující je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1.6.
Objednávka je návrh kupní smlouvy, který (i) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím jeho Internetového obchodu (ii) zasílá Kupující Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu nebo faxu (iii) sdělí Kupující Prodávajícímu telefonicky (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické objednávky) a kterým specifikuje zboží, které má být předmětem kupní smlouvy a podmínky zakoupení zboží.

1.7.
Písemná kupní smlouva je kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím prostřednictvím služby e-shop nebo e-mailového či faxového spojení.

1.8.
Prodávající nebo Martin Samek - M-DESIGN,  je obchodní společnost se sídlem Bratří Štefanů 48/64, 500 03 Hradec Králové, Česká republika, zapsaná na živnostenském úředě v Hradci králové,  IČO: 647 95 870, DIČ: CZ7211273036.

1.9.
Reklamace je uplatnění nároku Kupujícího vůči Prodávajícímu na odstranění vad (v kvalitě a/ nebo kvantitě) zboží doručeného Kupujícímu na základě uzavřené kupní smlouvy v souladu s Reklamačním řádem.

1.10.
Reklamační řád je souhrn podmínek, které regulují postup při vyřízení reklamací Kupujících týkajících se zakoupeného zboží a tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

1.11.
Služba e-shop je souhrn funkcionalit dostupných k užití prostřednictvím Internetového obchodu Prodávajícího.

1.12.
Smluvní strany nebo strany je souhrnný název pro Kupujícího a Prodávajícího.

1.13.
Údaje jsou informace o Kupujícím, které Kupující uvádí a poskytuje Prodávajícímu při své registraci do e-shopu.

1.14.
Vada je nesoulad zboží (v kvalitě a/ nebo kvantitě) doručeného Kupujícímu na základě uzavřené kupní smlouvy oproti specifikaci zboží v kupní smlouvě.

1.15.
Vyřízení reklamace je posouzení záznamu o reklamaci a zboží, na které se uplatněná reklamace vztahuje, Prodávajícím a doručení Kupujícímu odpovědi, kterou Prodávající sdělí Kupujícímu, zda s reklamací souhlasí, pokud ne, tak proč s ní nesouhlasí, a pokud ano, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit.

1.16.
Záznam o reklamaci je informace, kterou poskytne Kupující Prodávajícímu o rozporu (v kvalitě a/ nebo kvantitě) zboží doručeného na základě uzavřené kupní smlouvy se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy a je v ní specifikováno, a to způsobem a formou dle Reklamačního řádu.

1.17.
Zboží jsou výrobky a/ nebo služby, které Prodávající nabízí prostřednictvím svého Internetového obchodu ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

2. Úvodní ustanovení

2.1.
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při nákupu a prodeji prostřednictvím e-shopu, e-mailů či faxů nebo telefonu. Vztahy neupravené VOP se řídí obchodním zákoníkem.

2.2.
Při výkladu protichůdných ustanovení obsažených v písemné kupní smlouvě a VOP platí, že ustanovení obsažená v písemné kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními VOP.

2.3.
Internetový obchod umožňuje nákup zboží dle aktuální nabídky zboží uvedené na stránkách e-shopu všem Kupujícím.

3. Kupní smlouva

3.1.
Kupní smlouva je uzavřena momentem (i) doručení potvrzené objednávky Kupujícímu nebo telefonickým ověřením objednávky v souladu s článkem 4.4. a 4.5. VOP nebo (ii) doručení potvrzené objednávky Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu nebo faxové číslo nebo (iii) potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím během telefonní komunikace (je-li příslušnému Kupujícímu umožněno Prodávajícím činit telefonické objednávky). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je Kupující vázán VOP a Kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

3.2.
Kupující byl na skutečnost vázanosti VOP a Reklamačním řádem v nich obsaženým dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky a uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se s těmito VOP obeznámil a že s nimi souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.3.
Kupní smlouva a jako její součást VOP jsou uzavírány v českém jazyce. Písemně uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na e-shopu. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky si tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránkách e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

4. Pravidla a podmínky poskytování služby e-shop

4.1.
Služba e-shop je poskytována v souladu s příslušnými Podmínkami e-shopu v aktuálním znění uveřejněnými na internetové doméně www.adler.info a obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4.2.
Zákazník zadává objednávku na stránkách e-shopu prostřednictvím sítě Internet.

4.3.
V případě, že Kupující nesplní podmínky pro objednání zboží prostřednictvím e-shopu, objednávka může být Prodávajícím bez náhrady zrušena.

4.4.
Na důkaz přijetí objednávky do e-shopu po jejím odeslání obdrží Kupující formou elektronické komunikace automaticky generované potvrzení objednávky. K přijetí objednávky a tedy i uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází doručením tohoto potvrzení Kupujícímu.

4.5.
V případě, že se nepodaří Kupujícímu doručit potvrzení objednávky v souladu s článkem 4.4. VOP, potvrdí Prodávající objednávku Kupujícího telefonicky nebo faxem (podle zákazníkem poskytnutých kontaktních telefonních či faxových údajů).

4.6.
Nepodaří-li se objednávku Kupujícího potvrdit způsobem dle článků 4.4. a 4.5. výše, může být objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

5. Doručování zboží

5.1.
Doručení zboží Kupujícímu zajišťuje Prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, a to výhradně v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hodin.

5.2.
Při objednávce do 10 kusů včetně bude účtované balné 23,- Kč bez DPH a dopravné dle ceníku.

5.3.
Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na Internetové doméně www.adler.info.

5.4.
Zboží je Kupujícímu doručováno nejpozději pátý pracovní den následující po uzavření kupní smlouvy nebo pátý pracovní den následující po vyskladnění zboží, které v době uzavření kupní smlouvy nebylo na skladě Prodávajícího, pokud Kupující neobdrží od Prodávajícího jinou informaci. Zboží je Kupujícímu doručováno výhradně na existující adresy.

5.5.
Zboží může být Kupujícímu dodáno později než ve lhůtě stanovené článkem 4.10. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud zboží specifikované kupní smlouvou nebylo Prodávajícímu dodáno a není ho možné ani dodatečně vyrobit. O prodloužení dodací lhůty či o odstoupení od kupní smlouvy vyrozumí Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu.

5.6.
Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba), uskuteční Prodávající pomocí externího přepravce pokus opakovaného doručení zboží. Po opakovaném neúspěšném pokusu o doručení zboží Kupujícímu bude objednávka Prodávajícím bez náhrady zrušena.

5.7.
Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s přípravou, pokusy o doručení a se zrušením objednávky, jak je specifikováno v bodě 5.6. VOP, zejména na náhradu logistického poplatku ve výši 25 % z hodnoty kupní smlouvy, nejméně však 250,- Kč bez DPH.

5.8.
Kupující je při vyplňování objednávky povinen uvádět pravdivé údaje.

5.9.
Kupní cenu uhradí Kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 8.2. VOP.

5.10.
Odstoupení od kupní smlouvy, anebo storno objednávky ze strany Kupujícího, je možné pouze do doby, než Prodávající přistoupil k expedici zboží.

6. Zpracování údajů Prodávajícím

6.1.
Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním zboží, a to za účelem zpracování dat a akčních nabídek v e-shopu.

6.2.
Kupující při své registraci uvádí následující údaje.

 • i. Jméno a příjmení / Firma
 • ii. Úplná adresa místa podnikání nebo sídla
 • iii. Požaduje-li doručování zboží na jinou adresu, než je výše uvedená, může uvést ještě alternativní doručovací adresu
 • iv. IČO, případně DIČ
 • v. Bankovní spojení
 • vi. E-mailové, telefonické, případně faxové spojení

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako Kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci objednávky a ke komunikaci s Kupujícím. Údaje umožní Prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu Kupujícího učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Každá ze stran je povinna oznámit druhé smluvní straně změnu údajů do 14 pracovních dnů ode dne účinnosti takové změny.

6.3.
Pokud se Kupující rozhodne zrušit svou registraci, kontaktuje za tím účelem Prodávajícího cestou elektronické komunikace na e-mailové adrese cancel@adler.info. Registrace Kupujícího bude zneaktivněna.

6.4.
Pokud se Kupující rozhodne vymazat jeho e-mailovou adresu z rozesílací databáze Prodávajícího, zašle Prodávajícímu požadavek na odstranění jím určené e-mailové adresy z databáze Prodávajícího na e-mailovou adresu cancel@adler.info. O odstranění e-mailové adresy z databáze bude Kupující bez zbytečného odkladu informován.

7. Odpovědnost za vady (reklamace, rozpor s kupní smlouvou), nárok na náhradu škody

7.1.
Kupující je povinen prohlédnout zboží doručené na základě uzavřené kupní smlouvy bezprostředně po jeho převzetí. Pokud zjistí Kupující při takové prohlídce důvod k reklamaci, vyhotoví Kupující záznam o reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení zboží a zašle tento záznam spolu se zbožím, kterého se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu se žádostí o vyřízení reklamace. Pozdější reklamace není možné uznat.

7.2.
Důvodem k reklamaci není, pokud jde o rozměrové a kvalitativní parametry zboží doručeného na základě kupní smlouvy, rozpor s kupní smlouvou v mezích tolerance uvedené v technické specifikaci zboží zveřejněné na Internetovém obchodě Prodávajícího.

7.3.
Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího, včetně odborného posouzení vady, která je předmětem reklamace, vyřídit ve lhůtě 30 pracovních dnů od doručení záznamu o reklamaci a zboží, jehož se Kupujícím uplatňovaná reklamace týká, Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

7.4.
Ustanovení článku 5.3. VOP se neuplatí v případech, kdy:

 • (i) Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl
 • (ii) Kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
 • (iii) jedná se o zboží, které bylo zlevněno a jako takové (zejména ve slevě nebo ve výprodejové či jiné marketingové akci) bylo nabízeno Prodávajícím k prodeji
 • (iv) jedná se o zboží, které již bylo Kupujícím užito.

7.5.
Prodávající neodpovídá za jakékoli škody způsobené Kupujícímu vadným zbožím či v souvislosti s dodáním vadného zboží.

8. Platební podmínky

8.1.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu Prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace Kupujícího a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky.

8.2.
Při osobním odběru zboží na skladě Prodávajícího se kupní cena hradí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v kupní smlouvě. Při doručení zboží dopravcem se kupní cena hradí dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí Kupující ve výši platné v okamžiku přijetí objednávky a zveřejněné Prodávajícím na jeho webových stránkách na Internetové doméně www.adler.info.

8.3.
Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti Prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky Kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet Prodávajícího.

8.4.
V případě prodlení s platbou 3 dny po lhůtě splatnosti, upozorní Prodávající Kupujícího na takové prodlení cestou zaslání upozornění Kupujícímu. Trvá-li prodlení s platbou Kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve Prodávající Kupujícího k úhradě dlužné částky cestou zaslání elektronické výzvy. Neuhradí-li Kupující Prodávajícímu dlužnou částku ani 21. den po lhůtě splatnosti, zašle Prodávající Kupujícímu poslední výzvu k úhradě dluhu – tzv. Pokus o smír. Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a Kupující je povinen jej uhradit Prodávajícímu do 3 dnů od doručení výzvy k úhradě.

8.5.
V případě prodlení s platbou je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím uhrazení úroku z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je Kupující povinen uhradit do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k úhradě úroku z prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit externího dopravce a/ nebo parametry služby e-shop. O jednostranně učiněných změnách, které mají dopad na cenu poskytované služby, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu obeznámit Kupujícího.

9.2.
Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně či trvale zamezit poskytování služby e-shop.

9.3.
V případě porušení povinnosti uhradit kupní cenu Kupujícím je Prodávající oprávněn nárokovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 30 % z hodnoty kupní smlouvy.

9.4.
Na vztahy neupravené těmito VOP platí obecně závazné právní předpisy České republiky.

9.5.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vzniklé z kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou VOP, a v souvislosti s ní, budou rozhodnuty s vyloučením soudu v rozhodčím řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, nezávislým a samostatně jednajícím rozhodcem, který je zapsán na seznamu nezávislých rozhodců mediačního a arbitrážního centra společnosti AGESTA s. r. o., IČO: 271 34 482, se sídlem v Praze, doručovací adresa Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „MAC AGESTA“). Výběrem rozhodce strany pověřují zmíněnou společnost, která je povinna určit jen takového rozhodce, který formou písemného prohlášení osvědčí nezaujatost na stranách a předmětu sporu. Řízení se zahajuje doručením žaloby na doručovací adresu MAC AGESTA, tato adresa je i doručovací adresou rozhodce.

Strany pověřují rozhodce určeného shora uvedeným způsobem, aby rozhodčí řízení vedl písemně v českém jazyce bez ústního jednání a rozhodl dle českého hmotného práva na základě listinných důkazů předložených smluvními stranami v rozhodcem stanovené lhůtě. Strany souhlasí, že rozhodce může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci rozhodčího řízení třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti.

Jednacím místem je sídlo MAC AGESTA, neurčí-li rozhodce jiné jednací místo v Praze. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v kupní smlouvě, pokud v průběhu řízení neoznámí rozhodci odlišnou adresu pro doručování. Pro doručování se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu s tím, že uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce nahrazuje zveřejnění na www.macagesta.cz.

Výši poplatku za rozhodčí řízení určí MAC AGESTA v souladu s Pravidly o nákladech rozhodčího řízení tak, že jeho výše nepřesáhne 4 % z ceny předmětu řízení, nejméně však 2.000,- Kč, nejvíce však 500.000,- Kč.

Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení rozhodce určí výši odměny za zastupování účastníka rozhodčího řízení advokátem podle sazeb a za podmínek upravených právními předpisy o stanovení paušálních sazeb výše odměny za zastupování advokátem při rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení.

Rozhodčí řízení bude vedeno podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení MAC AGESTA, jež jsou uvedeny na www.macagesta.cz a tvoří nedílnou součást VOP ve smyslu § 19 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

9.6.
VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. května 2012. Okamžikem účinnosti nového znění VOP pozbývá jejich dřívější znění platnosti i účinnosti.

Příloha č. 1 VOP

Reklamační řád

1.
Kupující je povinen si bezprostředně po převzetí zboží zkontrolovat správnost obsahu doručené zásilky.

2.
Zjistí-li Kupující kontrolou zásilky dle bodu 1., že doručené zboží obsahuje vady, respektive že se obsah zásilky liší od specifikace v příslušné kupní smlouvě, může uplatnit nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení zboží nebo do prvního užití zboží vůči Prodávajícímu reklamaci způsobem uvedeným v článku 4. níže. Na reklamace uplatněné Kupujícím po této lhůtě nebude brán zřetel.

3.
Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku exploatace zboží. Vadu spočívající v rozdílu v množství objednaného a doručeného zboží je Kupující povinen doložit pomocí objektivního důkazního prostředku, např. svědectvím třetí nezávislé osoby.

4.
Reklamaci uplatní Kupující zasláním Prodávajícímu záznamu o reklamaci na formuláři, který tvoří Přílohu č. 1 Reklamačního řádu, a bude obsahovat přinejmenším číslo faktury, ke které se reklamace vztahuje, co nejvíce podrobný popis vady, která je předmětem reklamace, a počet kusů zboží, na které se reklamace vztahuje. Na zboží zaslané Prodávajícímu k reklamaci bez příslušného formuláře nebude Prodávajícím v rámci reklamačního řízení brán zřetel a nebude-li formulář k takovému zboží Kupujícím dodatečně zaslán ani ve lhůtě 90 dnů od doručení takového zboží k reklamaci, bude zboží Prodávajícím zlikvidováno.

5.
Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za zboží, kterého se reklamace týká.

6.
Záznam o reklamaci je Kupující povinen doručit Prodávajícímu v písemné formě, přičemž za písemnou formu se považuje též forma elektronické komunikace (e-mail) nebo forma vyplnění příslušného formuláře na e-shopu Prodávajícího.

7.
Kupující je povinen doručit Prodávajícímu na vlastní náklady zboží, na které uplatňuje reklamaci, do provozovny (skladu) Prodávajícího na adrese ADLER Czech a.s., Palackého 1157/78C, 70200 Ostrava, Česká Republika, přičemž zboží, na které je uplatňována reklamace musí být čisté, mechanicky nepoškozené, nepotištěné, nevyšité nebo jiným způsobem užité, použité či znehodnocené Kupujícím.
Jako součást zásilky přiloží Kupující záznam o reklamaci s přesným popisem vady a doklad o koupi zboží (faktura).

8.
Reklamaci není možné uplatnit zasláním Prodávajícímu zásilky na dobírku. Taková zásilka nebude Prodávajícím převzata.

9.
Jakýkoli postup v rozporu s podmínkami tohoto Reklamačního řádu, zejména pak s ustanovením článku 7. výše je důvodem k zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.

10.
Bude-li reklamace Kupujícího zamítnuta, ať už pro její uplatnění v rozporu s tímto Reklamačním řádem, nebo pro její neopodstatněnost, má Prodávající nárok zejména na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zasláním zboží, kterého se reklamace týkala, zpět Kupujícímu, a nákladů vzniklých Prodávajícímu v důsledku posouzení reklamace Kupujícího. Bude-li reklamace Kupujícího uznána jako oprávněná, nahradí Prodávající Kupujícímu prokazatelné náklady, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

11.
Lhůta pro vyřízení reklamace Prodávajícím činí 30 dnů od doručení záznamu o reklamaci a zboží, kterého se reklamace týká Prodávajícímu v souladu s tímto Reklamačním řádem, přičemž uvedená lhůta nepočne běžet, není-li naplněna některá z výše jmenovaných podmínek.

12.
Prodávajícím uznaná reklamace (tj. reklamace, se kterou byl Prodávajícím Kupujícímu vysloven souhlas) může být vyřešena cestou opravy nebo náhrady vadného zboží či jeho části zbožím bezvadným, poskytnutím slevy na vadné zboží dle ustanovení 13. níže, a, není-li možné poskytnout slevu, vrácením kupní ceny Kupujícímu postupem dle ustanovení 14. níže.

13.
Slevu poskytne Prodávající Kupujícímu s přihlédnutím k charakteru vady zboží a možnosti dalšího použití vadného zboží. O slevě rozhoduje obchodní ředitel Prodávajícího, přičemž rozhodováním o poskytovaných slevách může pověřit další osoby.

14.
Není-li možné vadné zboží či jeho část opravit či nahradit nebo poskytnout na něj slevu z důvodu výskytu takové vady, která neumožňuje jeho užívání Kupujícím k zamýšlenému účelu, vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu na základě dobropisu zaslaného Prodávajícím Kupujícímu, který je Kupující povinen podepsat a doručit Prodávajícímu zpět.


Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.5.2012 ke stažení

Reklamační formulář ke stažení

 

 
 

Kontakty:
Tel.: +420 495 217 009  

Martin Samek - objednávky
+420 603 434 559
samek@mdesign.cz

 
 
work